Prawo gospodarcze

Spółka partnerska

Po krótkiej przerwie wracamy do omawiania zagadnień związanych z formami prowadzenia działalności gospodarcze.

Dziś na tapetę bierzemy spółkę partnerską.

Czym charakteryzuje się spółka partnerska? W jaki sposób utworzyć spółkę partnerską? Kto ją może założyć? Jak kształtuje się odpowiedzialność partnerów? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych przydatnych informacji, w dalszej części wpisu!

Przepisy dotyczące spółki partnerskiej znajdują się w art. od 86 do 101 Kodeksu spółek handlowych. Jak widać uregulowania dotyczące tej spółki nie są obszerne, nie mniej jednak na mocy art. 89 k.s.h. w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki partnerskiej, stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Spółka partnerska jest spółką osobową, tworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne (co najmniej dwie) uprawnione do wykonywania wolnych zawodów enumeratywnie wymienionych w art. 88 k.s.h. takich jak zwód: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Oznacza to, iż w spółce partnerskiej partnerem ani nie może być żadna inna spółka, ani też żadna osoba fizyczna, która nie posiada uprawnień do wykonywania wyżej wymienionych wolnych zawodów. Konkludując, prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki partnerskiej nie jest dostępne dla każdego, tym samym tylko ściśle określony krąg osób może skorzystać z tej formy działalności gospodarczej.

Niezbędnym warunkiem do funkcjonowania spółki partnerskiej jest sporządzenie jej umowy na piśmie pod rygorem nieważności. W umowie powinny się znaleźć uregulowania dotyczące określenia wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów, przedmiotu działalności spółki, nazwisk i imion partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy jeden albo większa liczba partnerów godzi się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej (o ponoszeniu odpowiedzialności przez partnerów za zobowiązania spółki – w dalszej części wpisu), firmy i siedziby spółki, czasu jej trwania, jeżeli jest oznaczony, określenia wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartości oraz sposobu reprezentacji spółki jeśli reprezentują ją tylko niektórzy partnerzy. Warto na marginesie wspomnieć, że spółka partnerska powstaje nie z chwilą podpisania umowy przez partnerów, ale z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o wpis spółki do KRS należy złożyć do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. W zgłoszeniu należy zawrzeć między innymi takie informacje jak: firma, siedziba, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów, określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki czy też nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu spółki.  Wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców należy złożyć na formularzach:

  • KRS-W1 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,
  • KRS-WD – Partnerzy – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
  • KRS-WM – Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
  • KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dokumentami jakie należy dołączyć są między innymi umowa spółki partnerskiej, dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ciekawym zagadnieniem dotyczącym spółki partnerskiej jest kwestia kształtowania się odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki. Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 95 k.s.h. partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi również odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Nie mniej jednak umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, tak jak wspólnicy spółki jawnej.

Reprezentować spółkę partnerską może każdy partner samodzielnie (chyba, że co innego zastrzeżono w umowie) lub powołany do tego celu zarząd. Powołanie zarządu w spółce partnerskiej nie jest obowiązkiem lecz uprawnieniem.

Podsumowując, plusem prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki partnerskiej będzie niewątpliwie brak odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez drugiego partnera. Niewątpliwym minusem natomiast jest zawężony krąg osób mogących skorzystać z takiej formy działalności gospodarczej. Nie da się jednoznacznie stwierdzić czy ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest dobra czy zła, zależy to bowiem od indywidualnych potrzeb osób chcących z niej skorzystać.

Już za tydzień zapraszamy na artykuł stanowiący rozwinięcie tematu „fikcji doręczenia” – czyli słów kilka o doręczeniu elektronicznym!

Komentarze
Artykuły pokrewne
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna