Prawo gospodarcze

Spółka komandytowo-akcyjna

W dzisiejszym wpisie omówiona zostanie, jako ostatnia spółka osobowa – spółka komandytowo-akcyjna.

Czym różni się od innych spółek handlowych? Jak ją założyć i na jakie koszty należy się na początek nastawić? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele więcej przydatnych informacji znajdziecie w dalszej części wpisu!

Regulacje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej znajdują się w art. od 125 do art. 150 k.s.h. Jak już wspomniałam, zgodnie z definicją spółka komandytowo–akcyjna jest spółką osobową, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Co ważne do spółki komandytowo-akcyjnej oprócz wymienionych na wstępie przepisów stosujemy odpowiednio, w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy – przepisy dotyczące spółki jawnej, natomiast w pozostałych sprawach – przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Niezbędnym warunkiem jeśli chodzi o możliwość założenia spółki komandytowo – akcyjnej jest wymóg posiadania co najmniej 50 tysięcy złotych, które muszą być przeznaczone na kapitał zakładowy. Ponadto, wymagane jest sporządzenie statutu spółki i to w formie aktu notarialnego. Widzimy więc, że już na początku zakładania spółki komandytowo – akcyjnej musimy dysponować określonym kapitałem i nastawić się na niemałe wydatki. Precyzując zagadnienie dotyczące statutu spółki, powinien on zawierać: oznaczenie firmy i siedziby spółki, przedmiot jej działalności, czas jej trwania jeśli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, wysokość kapitału zakładowego, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. Ponadto, warunkiem niezbędnym do utworzenia spółki komandytowo – akcyjnej, jest jej zgłoszenie do rejestru (KRS) i powinno ono zawierać między innymi oznaczenie firmy i siedziby spółki, przedmiot jej działalności czy też wysokość kapitału zakładowego. Przepis art. 133 k.s.h. enumeratywnie wymienia jakie jeszcze niezbędne dane należy zgłosić do KRS, bowiem dopiero z momentem wpisu spółki do rejestru spółka komandytowo – akcyjna powstaje.

Warto również wspomnieć jak kształtuje się odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Co do zasady akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, natomiast komplementariusz odpowiada za nie bez ograniczenia. Komplementariusz zajmuje się również prowadzeniem spraw spółki, a akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli natomiast, akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki i nie ujawni swojego pełnomocnictwa, odpowiada on za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Na marginesie należy wspomnieć, iż w spółkach komandytowo – akcyjnych można utworzyć radę nadzorczą. Jest to obowiązkowe jeśli liczba akcjonariuszy przekracza liczbę dwudziestu pięciu osób.

Formularze wymagane do rejestracji spółki komandytowo – akcyjnej w KRS są następujące:

  • KRS W2 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna,
  • KRS WM – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
  • KRS WB – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
  • KRS WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
  • KRS WG – emisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Należy również zaznaczyć, że powyższe formularze są jak najbardziej podstawowe. W zależności od chęci założycieli spółki, mogą być wymagane do złożenia jeszcze inne formularze jak choćby formularz dotyczący oddziałów spółki czy też ustanowienia dla niej prokurentów.

Podsumowując, prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowo – akcyjnej jest odpowiednie dla działalności na dużą skalę, chociażby z uwagi na wymóg kapitałowy 50 tysięcy złotych oraz wszelkie koszty około związane z powstaniem spółki. Niewątpliwie, nie jest to forma działalności dostępna dla każdego przedsiębiorcy, nie mniej jednak jest kuszącą alternatywą chociażby już ze względu na kształtowanie się odpowiedzialności względem osób trzecich, tj. wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez akcjonariuszy.

Napiszcie co sądzicie o tej formie prowadzenia działalności gospodarczej. A może sami macie ciekawe doświadczenia z tym związane? Czekamy na Wasze komentarze!

Komentarze
Artykuły pokrewne
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna