Wzór przemysłowy to obok znaków towarowych jeden z przedmiotów ochrony objętych ustawą prawo własności przemysłowej.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Wzory przemysłowe – własność przemysłowa

Wzory przemysłowe – definicja

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (art. 102 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej). 

„Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie [tzn. nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy] przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (…), jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.” 

  

Dodatkowo, wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Ponadto wspomniana Ustawa (Prawo przemysłowe) mówi, że wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.  

Rejestracja wzoru przemysłowego – UPRP

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Czas ochrony podzielony jest na pięcioletnie okresy. Wzór można zgłosić do ochrony na terytorium Polski jako wzór krajowy lub jako wzór wspólnotowy.  

Wzory przemysłowe – EUIPO

Wzory wspólnotowe zgłasza się do ochrony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO). Ustawodawstwo unijne przewiduje również ochronę wzorów niezarejestrowanych. Taka ochrona trwa 3 lata od daty publicznego ujawnienia wzoru na terytorium Unii Europejskiej. Ochrona wzoru niezarejestrowanego jest węższa niż ochrona wzorów zarejestrowanych i sprowadza się do ochrony jedynie przed kopiowaniem. 

Ochrona wzorów przemysłowych – powództwo

Co bardzo istotne, w przypadku wzorów przemysłowych w razie sporu strona przeciwna w ramach obrony przed zarzutem dotyczącym naruszenia praw wyłącznych do wzoru ma prawo wnosić, np. w ramach powództwa wzajemnego, o unieważnienie wzoru przemysłowego z uwagi na niespełnianie przez wzór cech nowości lub indywidualności. 

W związku z powyższym przed wytoczeniem powództwa o naruszenie praw wyłącznych do wzoru przemysłowego należy rozważyć, jakie argumenty będzie miała druga strona i jakie działania prawne może podjąć w celu unieważnienia wzoru będącego przedmiotem sporu. 

Ochrona wzorów przemysłowych – Kancelaria

Mamy bogate doświadczenie w zakresie dotyczącym wzorów przemysłowych. Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą w szczególności:  

  • sporządzanie opinii prawnych; 
  • doradzanie Klientom w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ochrony wzorów; 
  • doradztwo w zakresie rejestracji wzorów przemysłowych; 
  • kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie udokumentowania kwestii związanych z ochroną niezarejestrowanych znaków towarowych, tzn. w szczególności pierwszym publicznym ujawnieniem wzoru, autorstwem wzoru; 
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia praw do wzorów przemysłowych.
Ostatnie artykuły na ten temat
Melodia jako znak towarowy
Prawo autorskie – sztuka uliczna a prawo autorskie
Utwór zależny a inspiracja
Autorskie prawa majątkowe – umowa przenosząca prawa