Własność przemysłowa uregulowana jest w polskim porządku prawnym na mocy ustawy prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”). Do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Własność przemysłowa

Na wynalazki otrzymujemy patenty, zaś na znaki towarowe i wzory użytkowe uzyskujemy prawo ochronne a na wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych – prawo z rejestracji.

Ustawa prawo własności przemysłowej określa przesłanki jakie musi spełniać każdy z powyższych przedmiotów ochrony.

Wybór określono przedmiotu ochrony zależy od tego jaki wytwór podmiot będzie chciał chronic i jaki stopień ochrony będzie chciał uzyskać.

Jednymi z najpopularniejszych sposobów ochrony, jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pwp „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”.

Podstawowe rodzaje znaków towarowych to: słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, holograficzne. Ponadto, znakiem może być również kolor, oznaczenie ruchome, znak pozycyjny.

Wyłączne prawo na znak towarowy można uzyskać bądź poprzez używanie, bądź przez rejestrację. W pierwszym przypadku, prawo ochronne przysługuje podmiotowi, który użył go po raz pierwszy na rynku w celu oznaczenia towarów lub usług.

W drugim przypadku, prawo to uzyskuje się w drodze rejestracji we właściwym urzędzie ds. znaków towarowych.

Wyróżniamy trzy rodzaje znaków towarowych, w oparciu o kryterium zasięgu ochrony: krajowy, wspólnotowy oraz międzynarodowy.

Podkreślenia wymaga, że znak towarowy może być utworem, a wówczas byłby chroniony na gruncie ustawy o prawie autorskim. Logo można również chronić jako wzór przemysłowych.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pwp „Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.”.

Natomiast „Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.” – art. 103 ust. 1 pwp.

Jeśli zaś chodzi o indywidualny charakter to na podstawie art. 104 ust. 1 pwp – „Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

27 lutego 2020 roku wejdzie w życie zmiana ustawy prawo własności przemysłowej na podstawie której adwokat i radca prawny bedą mogliby pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony ni tylko znaków towarowych, ale również wzorów przemysłowych.

Nasze doświadczenie

Własność przemysłowa to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. W zakresie własności przemysłowej Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą:

  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
  • reprezentacje Klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w odniesieniu do wzorów przemysłowych i znaków towarowych, w tym rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, unieważnianiu praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • badanie „czystości” znaków towarowych,
  • monitorowanie znaków towarowychpod kątem znaków podobnych lub identycznych zgłoszonych do rejestracji,
  • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
  • reprezentację Klientów w sporach dotyczących domen internetowych, w tym tych toczących się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.