Spory o domenę najczęściej prowadzone są przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Spory o domenę

Jest to postępowania znacznie szybsze niż te toczące się przed sądami powszechnymi. Co do zasady postępowanie odbywa się w drodze korespondencji.

Jak w każdej sprawie toczącej się przed sądem, kluczowym dla powodzenia sprawy jest rzetelna analiza stanu faktycznego i dowodów, którymi dysponują strony.

W sporach dotyczących domen kapitalne znaczenie ma prawidłowe sformułowanie pełnomocnictwa, a w dalszej kolejności roszczeń i opisu stanu faktycznego. Strona składająca pozew może podnosić naruszenie praw wyłącznych tj. praw do znaku towarowego, praw autorskich, jak również powoływać się na naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz prawa do firmy.

W przypadku podmiotów, którym zarzucono naruszenie praw, ogromnie znaczenie ma przeanalizowanie wszystkich okoliczności i podniesienie wszystkich argumentów, które mogą przemawiać za brakiem monopolu po stronie powodowej.

Po otrzymaniu orzeczenie Sądu polubownego uruchamiana jest procedura związana z  uznaniem wyroku sądu polubownego i stwierdzeniem jego wykonalności. Natomiast stronie przegranej służy skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Spory o domenę mają istotne znaczenie przy ochronie marki, jak również przy zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa.

W ramach sporów o domenę oferujemy:

  • analizę spraw
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń
  • przygotowywanie odpowiedzi na wezwania
  • reprezentację przed sądem polubownym ds. domen internetowych,
  • reprezentację przez sądem powszechnym w sprawach o uznanie wyroku sądu polubownego oraz w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.