Spory o domenę najczęściej prowadzone są przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Spory o domenę

Spór o domenę

Domena internetowa, czyli adres witryny www, jest wizytówką firmy i ważnym elementem budowania tożsamości. Często spełnia rolę podstawowego narzędzia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem.  

Dostępna przez całą dobę zapewnia dostęp do informacji o każdej porze i z każdego miejsca. Pełni funkcję reklamy, komunikatora, sklepu, platformy edukacyjnej; umożliwia pozycjonowanie strony. Domena odróżnia stronę firmy od witryny konkurencji.  

Spory domenowe

Rejestracja domen odbywa się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. To oznacza, że dany adres w sieci będzie przysługiwał podmiotowi, który wykupi nazwę witryny. Rejestratorzy domen nie są obowiązani sprawdzać, czy oferowana przez nich domena nie narusza praw osób trzecich. Z drugiej strony, rejestracja domeny nie oznacza, że jest naszą własnością. 

Ochrona domeny internetowej

Jak w takim razie skutecznie chronić swoją domenę internetową przed nieuczciwą konkurencją? Z pomocą przychodzą trzy akty prawne:  

  • Kodeks cywilny, 
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
  • Prawo własności przemysłowej. 

Oferują one ochronę w ramach prawa do firmy, czynu nieuczciwej konkurencji i prawa do znaku towarowego. Najskuteczniejszym i najszybszym sposobem jest dochodzenie swoich praw na gruncie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.: Prawo własności przemysłowej. Istnieją jednak warunki, jakie należy spełnić, by przysługiwała nam ochrona na gruncie wspomnianej ustawy. Przede wszystkim nasza domena nazwa powinna zostać zarejestrowana jako znak towarowy

Spór o domenę internetową – właściwy sąd 

Spory o domenę najczęściej prowadzone są przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. Jest to postępowanie znacznie szybsze niż to toczące się przed sądami powszechnymi. Co do zasady, postępowanie odbywa się w drodze korespondencji. 

Jak w każdej sprawie toczącej się przed sądem, kluczowa dla powodzenia sprawy jest rzetelna analiza stanu faktycznego i dowodów, którymi dysponują strony. W sporach dotyczących domen kapitalne znaczenie ma prawidłowe sformułowanie pełnomocnictwa, a w dalszej kolejności roszczeń i opisu stanu faktycznego. Strona składająca pozew może podnosić naruszenie praw wyłącznych, tj. praw do znaku towarowego, praw autorskich, jak również powoływać się na naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz prawa do firmy. 

Postępowanie w sporach o domeny internetowe

W przypadku podmiotów, którym zarzucono naruszenie praw, ogromne znaczenie ma przeanalizowanie wszystkich okoliczności i podniesienie wszystkich argumentów, które mogą przemawiać za brakiem monopolu po stronie powodowej. 

Po otrzymaniu orzeczenia Sądu Polubownego uruchamiana jest procedura związana z uznaniem wyroku sądu polubownego i stwierdzeniem jego wykonalności. Natomiast stronie przegranej służy skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. 

Spory o domenę mają istotne znaczenie przy ochronie marki, jak również przy zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa. 

Usługi kancelarii w zakresie sporów o domeny internetowe

W ramach sporów o domenę oferujemy: 

  • analizę spraw, 
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń, 
  • przygotowywanie odpowiedzi na wezwania, 
  • reprezentację przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych, 
  • reprezentację przed sądem powszechnym w sprawach o uznanie wyroku sądu polubownego oraz w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. 

Dodajmy, że zarejestrowany znak towarowy w zakresie tworzenia domen internetowych stanowi ostrzeżenie dla konkurentów. Warto zatem jak najwcześniej rozważyć rejestrację znaku towarowego, aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z wykazywaniem, że przysługuje nam prawo do domeny internetowej.  

Ostatnie artykuły na ten temat
Rejestracja znaku towarowego w Polsce