Prawo karne ma za zadanie ustrzec ludzi przed wzajemnym wyrządzaniem sobie krzywdy. W tym celu tworzy ono szereg norm, które mają chronić określone dobra, takie jak zdrowie, życie, wolność, dobra materialne przed ich naruszeniem przez osoby niepowołane.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo karne

Reprezentacja i obrona w sprawach karnych  

Prawo karne jest ważną gałęzią prawa. Zespół przepisów prawa karnego opisuje czyny zabronione, określa odpowiedzialność za te czyny oraz środki prawne wobec ich sprawców. Prawo karne zdecydowanie różni się od innych dziedzin prawa, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i przedstawiania dowodów – specyfika postępowania karnego wynika chociażby z ciężaru dowodu, który spoczywa na oskarżycielu (najczęściej: prokuratorze). 

Poza przestępstwami do spraw karnych zalicza się również sprawy o wykroczenia. Regulowane są innymi przepisami niż przestępstwa i obowiązuje tu inna procedura sądowa niż przy klasycznych sprawach karnych. 

Usługi Kancelarii w sprawach karnych obejmują m.in.: 

 • sporządzanie pism procesowych (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, odpowiedź na akt oskarżenia, apelacja, zażalenie…), 
 • udział w czynnościach procesowych (przesłuchanie na policji czy w prokuraturze, wizja lokalna), 
 • obronę na sali sądowej.  

Etapy postępowania karnego 

Nasi doświadczeni prawnicy udzielają pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego: 

 • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie 
 • postępowanie przygotowawcze (śledztwo i dochodzenie), 
 • postępowanie przed sądem pierwszej instancji, 
 • postępowanie apelacyjne, 
 • postępowanie kasacyjne, 
 • postępowanie wykonawcze (np. sprawy zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności). 

Prawo karne – kiedy konieczna jest pomoc adwokata? 

Szczególnie w przypadku spraw karnych nasi prawnicy, niezależnie od okoliczności, w pierwszej kolejności stawiają na polepszenie sytuacji prawnej Klienta. Niezwykle istotne jest, by już na początkowym etapie zabezpieczyć interesy Klienta. Liczy się też czas, zwłaszcza w początkowym etapie. Często niezbędne jest zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Stworzenie linii obrony już na początku może pozwolić na uniknięcie błędów, które położą się cieniem na przebieg całego postępowania. Stawką jest nie tylko czas i pieniądze, ale czasem i wolność.  

Gdy jesteśmy podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, warto jak najszybciej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą Kancelarią 

Pomoc prawna dla podejrzanych, oskarżonych i skazanych 

Należy pamiętać, że prawo karne nie tylko chroni pokrzywdzonego, ale i ma na celu ochronę godności sprawcy przestępstwa. Nasi prawnicy świadczą pomoc nie tylko podejrzanym czy oskarżonym, ale również skazanym. Bycie osobą podejrzaną wymaga wsparcia. Staramy się zminimalizować dyskomfort u osób, które zostały zaangażowane w czynności podejmowane przez organy prowadzące postępowanie karne.  

W przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki Kancelaria zapewni pomoc w miejscu zdarzenia: osobom zatrzymanym czy tymczasowo aresztowanym. Zapewniamy kompleksową pomoc: zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie. 

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych 

W centrum zainteresowania prawa karnego stoi człowiek. Usługi Kancelarii są skierowane również do osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Osobą pokrzywdzoną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Reprezentujemy też interesy innych stron postępowania: oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego. Wśród spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie zajmujemy się m.in. reprezentacją osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.  

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w tej materii – zadzwoń do Kancelarii i umów się na przeanalizowanie swojej sprawy. 

Prawo karne, prawo karno-skarbowe oraz prawo karno-gospodarcze 

Do naj­waż­niej­szych prze­stępstw go­spo­dar­czych ure­gu­lo­wa­nych w ko­dek­sie kar­nym oraz in­nych usta­wach za­li­czyć mo­że­my prze­stępstwa: nie­go­spo­dar­no­ści, pra­nia pie­nię­dzy, oszu­stwa go­spo­dar­cze­go, prze­stępstwa prze­ciw­ko wie­rzy­cie­lom, prze­ciw­ko in­for­ma­cji go­spo­dar­czej, prze­ciw­ko wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, prze­ciw­ko prze­tar­gom pu­blicz­nym, prze­ciw­ko ozna­cze­niom pro­duk­tów, prze­stępstwa zwią­za­ne z obro­tem pa­pie­ra­mi war­to­ścio­wy­mi, prze­stępstwa na­ru­sze­nia ta­jem­ni­cy go­spo­dar­czej, prze­stępstwa ko­rup­cyj­ne. 

Nasza Kancelaria oferuje swoje usługi i doradztwo wszędzie tam, gdzie niezbędna jest pomoc skutecznego, profesjonalnego prawnika. Świadczymy pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.  

Zakres naszych usług obejmuje sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych

 • obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze, 
 • obrona członków organów spółek, członków zarządu, prokurentów w sprawach karno-skarbowych, 
 • obrona przedsiębiorców w związku z naruszeniem praw pracowniczych. 

Kancelaria Pakulski ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących m.in.: oszustw podatkowych (np. karuzele podatkowe), działania na szkodę podmiotu gospodarczego, prania brudnych pieniędzy, oszustw kapitałowych. 

Ponadto oferujemy pomoc prawną w gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie.  

Reprezentujemy firmy również w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych na ich szkodę.  

Bez względu na okoliczności profesjonalny zespół Kancelarii wykazuje zrozumienie pełne zaangażowanie w sprawę, niezależnie od jej kontekstu. Możesz liczyć na dokładną analizę sytuacji prawnej oraz dyskrecję. Umów się na spotkanie z adwokatem i popraw swoją sytuację już dzisiaj. 

Reprezentacja i obrona w sprawach karnych  

Prawo karne jest ważną gałęzią prawa. Zespół przepisów prawa karnego opisuje czyny zabronione, określa odpowiedzialność za te czyny oraz środki prawne wobec ich sprawców. Prawo karne zdecydowanie różni się od innych dziedzin prawa, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i przedstawiania dowodów – specyfika postępowania karnego wynika chociażby z ciężaru dowodu, który spoczywa na oskarżycielu (najczęściej: prokuratorze). 

Poza przestępstwami do spraw karnych zalicza się również sprawy o wykroczenia. Regulowane są innymi przepisami niż przestępstwa i obowiązuje tu inna procedura sądowa niż przy klasycznych sprawach karnych. 

Usługi Kancelarii w sprawach karnych obejmują m.in.: 

 • sporządzanie pism procesowych (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, odpowiedź na akt oskarżenia, apelacja, zażalenie…), 
 • udział w czynnościach procesowych (przesłuchanie na policji czy w prokuraturze, wizja lokalna), 
 • obronę na sali sądowej.  

Etapy postępowania karnego 

Nasi doświadczeni prawnicy udzielają pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego: 

 • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie 
 • postępowanie przygotowawcze (śledztwo i dochodzenie), 
 • postępowanie przed sądem pierwszej instancji, 
 • postępowanie apelacyjne, 
 • postępowanie kasacyjne, 
 • postępowanie wykonawcze (np. sprawy zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności). 

Prawo karne – kiedy konieczna jest pomoc adwokata? 

Szczególnie w przypadku spraw karnych nasi prawnicy, niezależnie od okoliczności, w pierwszej kolejności stawiają na polepszenie sytuacji prawnej Klienta. Niezwykle istotne jest, by już na początkowym etapie zabezpieczyć interesy Klienta. Liczy się też czas, zwłaszcza w początkowym etapie. Często niezbędne jest zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Stworzenie linii obrony już na początku może pozwolić na uniknięcie błędów, które położą się cieniem na przebieg całego postępowania. Stawką jest nie tylko czas i pieniądze, ale czasem i wolność.  

Gdy jesteśmy podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, warto jak najszybciej skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą Kancelarią 

Pomoc prawna dla podejrzanych, oskarżonych i skazanych 

Należy pamiętać, że prawo karne nie tylko chroni pokrzywdzonego, ale i ma na celu ochronę godności sprawcy przestępstwa. Nasi prawnicy świadczą pomoc nie tylko podejrzanym czy oskarżonym, ale również skazanym. Bycie osobą podejrzaną wymaga wsparcia. Staramy się zminimalizować dyskomfort u osób, które zostały zaangażowane w czynności podejmowane przez organy prowadzące postępowanie karne.  

W przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki Kancelaria zapewni pomoc w miejscu zdarzenia: osobom zatrzymanym czy tymczasowo aresztowanym. Zapewniamy kompleksową pomoc: zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie. 

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych 

W centrum zainteresowania prawa karnego stoi człowiek. Usługi Kancelarii są skierowane również do osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Osobą pokrzywdzoną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Reprezentujemy też interesy innych stron postępowania: oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego. Wśród spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie zajmujemy się m.in. reprezentacją osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.  

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w tej materii – zadzwoń do Kancelarii i umów się na przeanalizowanie swojej sprawy. 

Prawo karne, prawo karno-skarbowe oraz prawo karno-gospodarcze 

Do naj­waż­niej­szych prze­stępstw go­spo­dar­czych ure­gu­lo­wa­nych w ko­dek­sie kar­nym oraz in­nych usta­wach za­li­czyć mo­że­my prze­stępstwa: nie­go­spo­dar­no­ści, pra­nia pie­nię­dzy, oszu­stwa go­spo­dar­cze­go, prze­stępstwa prze­ciw­ko wie­rzy­cie­lom, prze­ciw­ko in­for­ma­cji go­spo­dar­czej, prze­ciw­ko wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, prze­ciw­ko prze­tar­gom pu­blicz­nym, prze­ciw­ko ozna­cze­niom pro­duk­tów, prze­stępstwa zwią­za­ne z obro­tem pa­pie­ra­mi war­to­ścio­wy­mi, prze­stępstwa na­ru­sze­nia ta­jem­ni­cy go­spo­dar­czej, prze­stępstwa ko­rup­cyj­ne. 

Nasza Kancelaria oferuje swoje usługi i doradztwo wszędzie tam, gdzie niezbędna jest pomoc skutecznego, profesjonalnego prawnika. Świadczymy pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.  

Zakres naszych usług obejmuje sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych

 • obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze, 
 • obrona członków organów spółek, członków zarządu, prokurentów w sprawach karno-skarbowych
 • obrona przedsiębiorców w związku z naruszeniem praw pracowniczych. 

Kancelaria Pakulski ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących m.in.: oszustw podatkowych (np. karuzele podatkowe), działania na szkodę podmiotu gospodarczego, prania brudnych pieniędzy, oszustw kapitałowych. 

Ponadto oferujemy pomoc prawną w gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie.  

Reprezentujemy firmy również w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych na ich szkodę.  

Bez względu na okoliczności profesjonalny zespół Kancelarii wykazuje zrozumienie pełne zaangażowanie w sprawę, niezależnie od jej kontekstu. Możesz liczyć na dokładną analizę sytuacji prawnej oraz dyskrecję. Umów się na spotkanie z adwokatem i popraw swoją sytuację już dzisiaj. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Przedsiębiorca jako konsument
Umowa o świadczenie usług
Umowy – zagadnienia podstawowe
Przewóz grzecznościowy, Uber, BlaBlaCar