Prawo autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr. aut.”) chroni „utwór”.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo autorskie i prawa pokrewne

KANCELARIA PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH 

Kancelaria prawa autorskiego i praw pokrewnych

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo własności intelektualnej, w skład którego wchodzą – obok własności przemysłowej – prawo autorskie i prawa pokrewne. W ramach praktyki Kancelarii pomagamy zarówno przedsiębiorcom, jak i twórcom. Mamy doświadczenie w obrębie zapewniania ochrony autorom i wytwarzania przez nich utworów podlegających ochronie, a także w obszarze eksploatacji utworów przez firmy. Z ochrony przyznanej prawem autorskim i prawami pokrewnymi może skorzystać każdy przedsiębiorca.  

Ustawa prawo autorskie

Prawo autorskie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chroni utwór. Artykuł pierwszy tejże Ustawy mówi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli utwór. 

Prawo autorskie – definicja utworu

Na podstawie wspomnianego artykułu dochodzimy do wniosku, że dzieło może zostać uznane za utwór, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki: 

 • stanowi rezultat pracy człowieka, 
 • jest przejawem jego działalności twórczej, 
 • posiada indywidualny charakter. 

Twórcy rezultatu, który spełnia powyższe przesłanki, przysługują prawa autorskie majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do utworu. Zasadą jest, że jedynie osoba uprawniona może rozporządzać utworem i z niego korzystać. Zazwyczaj będzie to twórca, bądź osoba, która nabyła określone prawa majątkowe w drodze umowy albo z mocy ustawy.  

Co reguluje prawo autorskie?

Co do zasady, prawa autorskie majątkowe trwają przez całe życie twórcy i 70 lat po jego śmierci. A prawa autorskie osobiste? Prawa autorskie osobiste są wyrazem więzi łączącej twórcę z dziełem. Prawa autorskie osobiste nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Czym są autorskie prawa osobiste? Są nimi prawa do: 

 • autorstwa dzieła, 
 • oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 
 • nienaruszalność treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 
 • decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

Prawo autorskie – licencja

Ochrona na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek formalności, np. rejestracji utworu czy umieszczeniu adnotacji o przysługujących prawach. Inaczej sytuacja kształtuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie – co prawda – rejestracja praw autorskich nie jest obligatoryjna, aczkolwiek ze zgłoszeniem prawa do urzędu ds. praw autorskich oraz z zamieszczeniem noty copyrightowej, wiążą się określone korzyści. Nota copyrightowa komunikuje, że dany podmiot rości sobie prawo do autorstwa oraz udostępnia dane kontaktowe na wypadek pojawienia się potencjalnego licencjobiorcy. 

Prawnik – prawo autorskie

Mamy doświadczenie również z prowadzeniem spraw z tzw. elementem obcym, czyli w przypadku: 

 • gdy dochodzi do korzystania z utworów spoza Polski, 
 • gdy jedna ze stron umowy pochodzi z innego kraju, 
 • gdy utwór chroniony prawem autorskim wykorzystuje się poza granicami państwa (lub Unii). 

Oprócz utworów, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia także tzw. prawa pokrewne, którymi są: prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramu i wideogramu, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań, prawa do wydań naukowych i krytycznych. Prawa te są odrębnym od praw autorskich rodzajem praw własności intelektualnej.  

Prawa pokrewne chronią przede wszystkim interesy podmiotów, dzięki którym utwory są rozpowszechniane. W związku z powyższym prawa pokrewne powstają równolegle do praw autorskich i nie naruszają ich. Jednakże w określonych przypadkach korzystanie z praw pokrewnych wymaga uzyskania zgody podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich. 

Nie tylko pomagamy firmom chronić swoje prawa, ale i doradzamy, jak nie naruszyć praw innych twórców. A jeśli do takowych naruszeń doszło lub istnieje takie podejrzenie – wesprzemy w rozwiązaniu powstałego sporu. 

Kancelaria – prawo autorskie

W obszarze Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kancelaria: 

 • wykonuje audyty umów autorskoprawnych oraz umów dotyczących praw pokrewnych pod kątem oceny ich poprawności oraz oceny zakresu posiadanych praw, 
 • przygotowuje umowy dotyczące utworów oraz przedmiotu praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, 
 • sporządza opinie prawne, 
 • przygotowuje wezwania dotyczące naruszeń praw, 
 • sporządza pisma procesowe, w tym pozwy o ochronę praw autorskich, odpowiedzi na pozew oraz apelacje i skargi kasacyjne, 
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania i organami podatkowymi. 

Prawo autorskie Kraków

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w Krakowie. 

Prawo autorskie Katowice

Naszych prawników prawa autorskiego znajdziesz również w naszym katowickim biurze Pakulski, Kilarski i Wspólnicy. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Melodia jako znak towarowy
Prawo autorskie – sztuka uliczna a prawo autorskie
Utwór zależny a inspiracja
Autorskie prawa majątkowe – umowa przenosząca prawa