Prawo autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr. aut.”) chroni „utwór”.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo autorskie i prawa pokrewne

KANCELARIA PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH 

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo własności intelektualnej, w skład którego wchodzą – obok własności przemysłowej – prawo autorskie i prawa pokrewne. W ramach praktyki Kancelarii pomagamy zarówno przedsiębiorcom, jak i twórcom. Mamy doświadczenie w obrębie zapewniania ochrony autorom i wytwarzania przez nich utworów podlegających ochronie, a także w obszarze eksploatacji utworów przez firmy. Z ochrony przyznanej prawem autorskim i prawami pokrewnymi może skorzystać każdy przedsiębiorca.  

USTAWA PRAWO AUTORSKIE 

Prawo autorskie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chroni utwór. Artykuł pierwszy tejże Ustawy mówi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli utwór. 

PRAWO AUTORSKIE – DEFINICJA UTWORU 

Na podstawie wspomnianego artykułu dochodzimy do wniosku, że dzieło może zostać uznane za utwór, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki: 

 • stanowi rezultat pracy człowieka, 
 • jest przejawem jego działalności twórczej, 
 • posiada indywidualny charakter. 

Twórcy rezultatu, który spełnia powyższe przesłanki, przysługują prawa autorskie majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do utworu. Zasadą jest, że jedynie osoba uprawniona może rozporządzać utworem i z niego korzystać. Zazwyczaj będzie to twórca, bądź osoba, która nabyła określone prawa majątkowe w drodze umowy albo z mocy ustawy.  

CO REGULUJE PRAWO AUTORSKIE 

Co do zasady, prawa autorskie majątkowe trwają przez całe życie twórcy i 70 lat po jego śmierci. A prawa autorskie osobiste? Prawa autorskie osobiste są wyrazem więzi łączącej twórcę z dziełem. Prawa autorskie osobiste nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Czym są autorskie prawa osobiste? Są nimi prawa do: 

 • autorstwa dzieła, 
 • oznaczenie utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 
 • nienaruszalność treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 
 • decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

PRAWO AUTORSKIE – LICENCJA 

Ochrona na gruncie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek formalności, np. rejestracji utworu czy umieszczeniu adnotacji o przysługujących prawach. Inaczej sytuacja kształtuje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie – co prawda – rejestracja praw autorskich nie jest obligatoryjna, aczkolwiek ze zgłoszeniem prawa do urzędu ds. praw autorskich oraz z zamieszczeniem noty copyrightowej, wiążą się określone korzyści. Nota copyrightowa komunikuje, że dany podmiot rości sobie prawo do autorstwa oraz udostępnia dane kontaktowe na wypadek pojawienia się potencjalnego licencjobiorcy. 

PRAWNIK PRAWO AUTORSKIE 

Mamy doświadczenie również z prowadzeniem spraw z tzw. elementem obcym, czyli w przypadku: 

 • gdy dochodzi do korzystania z utworów spoza Polski, 
 • gdy jedna ze stron umowy pochodzi z innego kraju, 
 • gdy utwór chroniony prawem autorskim wykorzystuje się poza granicami państwa (lub Unii). 

Oprócz utworów, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia także tzw. prawa pokrewne, którymi są: prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramu i wideogramu, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań, prawa do wydań naukowych i krytycznych. Prawa te są odrębnym od praw autorskich rodzajem praw własności intelektualnej.  

Prawa pokrewne chronią przede wszystkim interesy podmiotów, dzięki którym utwory są rozpowszechniane. W związku z powyższym prawa pokrewne powstają równolegle do praw autorskich i nie naruszają ich. Jednakże w określonych przypadkach korzystanie z praw pokrewnych wymaga uzyskania zgody podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich. 

Nie tylko pomagamy firmom chronić swoje prawa, ale i doradzamy, jak nie naruszyć praw innych twórców. A jeśli do takowych naruszeń doszło lub istnieje takie podejrzenie – wesprzemy w rozwiązaniu powstałego sporu. 

KANCELARIA: PRAWO AUTORSKIE 

W obszarze Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kancelaria: 

 • wykonuje audyty umów autorskoprawnych oraz umów dotyczących praw pokrewnych pod kątem oceny ich poprawności oraz oceny zakresu posiadanych praw, 
 • przygotowuje umowy dotyczące utworów oraz przedmiotu praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, 
 • sporządza opinie prawne, 
 • przygotowuje wezwania dotyczące naruszeń praw, 
 • sporządza pisma procesowe, w tym pozwy o ochronę praw autorskich, odpowiedzi na pozew oraz apelacje i skargi kasacyjne, 
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania i organami podatkowymi. 

PRAWO AUTORSKIE KRAKÓW 

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w Krakowie. 

PRAWO AUTORSKIE KATOWICE 

Naszych prawników prawa autorskiego znajdziesz również w naszym katowickim biurze Pakulski, Kilarski i Wspólnicy. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Melodia jako znak towarowy
Prawo autorskie – sztuka uliczna a prawo autorskie
Utwór zależny a inspiracja
Autorskie prawa majątkowe – umowa przenosząca prawa