Postępowanie podatkowe regulowane jest przepisami Ordynacji podatkowej. Toczy się ono w sprawach, w których konieczne jest wydanie decyzji określającej wymiar podatku.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Postępowanie podatkowe

Wszczęcie postępowania podatkowego 

Zazwyczaj przyczyną wszczęcia postępowania podatkowego jest stwierdzenie nieprawidłowości w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Ma ono na celu ustalenie, czy prawidłowa jest podstawa obliczania podatków i czy poprawnie ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za dany okres. Poprzedzona dokładną analizą akt strategia ustalona przez naszych prawników-specjalistów od prawa podatkowego uwzględni specyfikę branży i Twojej firmy. Skorzystanie z usług Kancelarii na wczesnym etapie postępowania przed organami podatkowymi może przynieść rozwiązanie najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa. Na tym etapie radca prawny ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych czy przygotowania pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego. 

Decyzja podatkowa

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, że podatnik, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez organ podatkowy pierwszej instancji, ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie takie rozpatrywane jest przez organ nadrzędny nad organem, który wydał zaskarżoną decyzję. Nasi prawnicy zajmują się sporządzaniem odwołań od decyzji podatkowych. 

Jeżeli w danej sprawie organ pierwszej instancji wydał postanowienie, wtedy środkiem odwoławczym służącym podatnikowi jest zażalenie. Przygotujemy zażalenie i złożymy je w imieniu Twojej firmy. 

Postępowanie podatkowe – zasady

Postępowanie podatkowe musi toczyć się w oparciu o zasady określone w ustawach, spośród których najważniejszą jest zasada postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, wyrażona w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Ważnym zastrzeżeniem jest kwestia wysokości podatku:  

„Organ podatkowy nie może dążyć do naliczenia podatku w jak najwyższej wysokości. Organ podatkowy ma obowiązek dążyć do naliczenia podatku w prawidłowej wysokości. Wynika to jednoznacznie z zasady ścisłej wykładni przepisów prawa podatkowego, co w dalszej konsekwencji oznacza, że podatek nie może być naliczony przez organ podatkowy lepiej lub gorzej, mniej lub bardziej korzystnie dla Skarbu Państwa. Podatek może być naliczony tylko dobrze albo źle.” 

Strona w postępowaniu podatkowym

Kluczowe znaczenia dla postępowania podatkowego ma ustalenie stanu faktycznego sprawy. Co w sprawie się wydarzyło, jakie zdarzenia faktyczne miały miejsce, a jakie nie. Dowodem w postępowaniu podatkowym może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Najczęściej będą to oczywiście dokumenty, głównie księgowe, fotografie, zeznania świadków lub opinie biegłych. Doświadczony prawnik Kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy dokona oceny materiału dowodowego, zapewni bieżące wsparcie prawne oraz podpowie, jakie elementy mogą zdecydować o przewadze Klienta – strony w postępowaniu podatkowym. 

Postępowanie przed organem podatkowym

W celu dokonania bardziej wnikliwej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego organ, jeżeli zachodzi taka potrzeba, może zarządzić przeprowadzenie rozprawy administracyjnej. Na rozprawie przesłuchiwani mogą być świadkowie, biegli, strona może składać wyjaśnienia, ustosunkowywać się do dowodów, zadawać pytania biegłym i świadkom, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Nasi radcy prawni mogą uczestniczyć w czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe.  

Zakończenie postępowania podatkowego

Co do zasady postępowanie kończy się wydaniem decyzji. W sprawach incydentalnych, o których organ rozstrzyga w toku postępowania, wydawane są postanowienia. Decyzja może mieć charakter rozstrzygnięcia lub – jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny jej wydanie w postępowaniu podatkowym stało się bezprzedmiotowe – wydana zostanie decyzja o umorzeniu postępowania. 

Zarówno decyzja, jak i postanowienie, muszą zawierać pouczenie dla strony o sposobie ich zaskarżenia. Sposoby te różnią się w zależności od tego przez jaki organ zostały wydane. W stosunku do decyzji organu pierwszej instancji stronie służy odwołanie do organu drugiej instancji. W stosunku do postanowienia organu pierwszej instancji stronie służy zażalenie do organu drugiej instancji.  

W wyniku wniesionego odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie organ odwoławczy wyda nową decyzję lub postanowienie. Będą one ostateczne w administracyjnym toku instancji i jako takie staną się zaskarżalne do sądu administracyjnego. Zatem na decyzję lub postanowienie wydane w postępowaniu podatkowym przez organ drugiej instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Nasz doświadczony zespół prawników reprezentuje podatnika na każdym etapie postępowania podatkowego – zarówno przed organem podatkowym, jak i przed sądem administracyjnym. Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo oraz reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Skontaktuj się z nami, przygotujemy strategię podatkową dla Twojej firmy!

Ostatnie artykuły na ten temat
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze
Czym jest firmanctwo?
Postępowanie karnoskarbowe – zbiór najważniejszych wskazówek dla firmy
Kontrola US krok po kroku – czego się spodziewać i jak się zabezpieczyć?