Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) reguluje zarówno zwalczanie, jak i zapobieganie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustawa ta definiuje czyn nieuczciwej konkurencji.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Czyn nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji

USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

Pochodząca z 16 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to w skrócie UZNK. UZNK reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.  

Na mocy zapisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub godzące w dobre obyczaje, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

Czyny nieuczciwej konkurencji

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:  

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,  
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,  
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,  
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,  
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,  
 • naśladownictwo produktów. 

Do szczególnych czynów nieuczciwej konkurencji, a z którymi Kancelaria ma styczność w związku z codzienną praktyką, zaliczamy także: 

 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,  
 • utrudnianie dostępu do rynku,  
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,  
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,  
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,  
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym, 
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. 

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji a prawo własności intelektualnej

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji wchodzi w zakres szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Warunkiem wstępnym zastosowania Ustawy jest ustalenie, że oceniane zachowanie podmiotu pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Celem powyższej ustawy jest bowiem ochrona interesu publicznego, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów. Konstrukcja UZNK oparta jest na ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji zawartym w klauzuli generalnej – artykuł 3 ustęp 1 UZNK.  

Wśród stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji znalazły się między innymi: ingerowanie w stosunki umowne (art. 12 UZNK), niewolnicze naśladownictwo (art. 13 UZNK), naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art.11 UZNK), nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16 UZNK). 

Sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji są sprawami niejednoznacznymi i bardzo dużo zależy od zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dlatego też dla oznaczenia czynów nieuczciwej konkurencji kapitalne znaczenie ma współpraca między pełnomocnikiem a klientem. Nie czekaj i umów się na konsultacje w siedzibie Kancelarii lub online – im szybciej przekażesz nam sprawę, tym wyższa będzie jakość gromadzonego materiału dowodowego. 

Należy również mieć na uwadze, że co do zasady konkurencja jest elementem pożądanym na rynku. Dzięki niej gospodarka może się dynamicznie rozwijać, a działające w niej podmioty gospodarcze dążą do oferowania produktów i usług lepiej zaspokajających oczekiwania klientów.  

Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji – Kancelaria

Mając na uwadze powyższe fakty i przemyślenia, prawidłowa ocena stanu faktycznego i materiału dowodowego, którym dysponuje strona zarzucająca czyn nieuczciwej konkurencji, ma kapitalne znaczenie przy ocenie szans sukcesu w sprawie. Wytoczenie postępowania sądowego musi być rozważne i poprzedzone analizą, gdyż wiąże się z kosztami. Sporządzimy taką analizę – zadzwoń! 

Działania w Twojej sprawie

Nasze doświadczenie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz specjalizacja w prawie własności intelektualnej pozwala nam na kompleksową obsługę Państwa spraw. Do zadań Kancelarii Pakulski w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji należą w szczególności: 

 • przygotowanie opinii prawnych,  
 • wysłanie wezwania do zaprzestania naruszeń,  
 • sporządzanie pism procesowych (w tym pozwów i odpowiedzi na pozwy),  
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych.
Ostatnie artykuły na ten temat
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna