Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) reguluje zarówno zwalczanie, jak i zapobieganie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Ustawa ta definiuje czyn nieuczciwej konkurencji.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Czyn nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji wchodzi w zakres szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

Warunkiem wstępnym zastosowania ustawy jest ustalenie, że oceniane zachowanie podmiotu pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Celem powyższej ustawy jest bowiem ochrona interesu publicznego, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów. Konstrukcja ustawy oparta jest na ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji zawartym w klauzuli generalnej – art. 3 ust. 1 uznk. Ustęp 2 art. 3 uznk, zawiera przykładowe wyliczenie czynów nieuczciwych. Szczegółowe czyny omówione są w Rozdziale 2 ustawy.

Wśród stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji znalazły się między innymi: ingerowanie w stosunki umowne (art.12 uznk), niewolnicze naśladownictwo (art. 13 uznk), naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art.11 uznk), nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16 uznk).

Sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji są sprawami niejednoznacznymi i bardzo dużo zależy od zebranego w sprawie materiału dowodowego. W związku z powyższym w sprawach tych kapitalne znaczenie ma współpraca między pełnomocnikiem a klientem. Należy również mieć na uwadze, że co do zasady konkurencja jest elementem pożądanym na rynku. Dzięki niej gospodarcza może się dynamicznie rozwijać a podmioty gospodarcze dążą do oferowania klientom bardziej zaspokajających  im oczekiwania produktów i usług.

W związku z powyższym prawidłowa ocena stanu faktycznego i materiału dowodowego, którym dysponuje strona zarzucająca czyn nieuczciwej konkurencji ma kapitalne znaczenie przy ocenie szans sukcesu w sprawie. Wytoczenie postępowania sądowego musi być rozważne i poprzedzone analizą, gdyż wiąże się z kosztami.

Nasze doświadczenie

W zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji Kancelaria, w szczególności:

  • przygotowuje opinie prawnej,
  • wysyła wezwania do zaprzestania naruszeń,
  • sporządza pisma procesowe, w tym pozwy i odpowiedzi na pozew,
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.