Podatki

Nowości w VAT: SLIM VAT 3

Pakiet VAT SLIM 3 – projekt zmiany w VAT 2022

W poprzednim roku weszły w życie nowości podatkowe. Zmiany w VAT 2021 wprowadzono kolejno pod szyldem pakietu SLIM VAT oraz SLIM VAT 2. W styczniu 2022 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło propozycje kolejnych zmian w systemie podatkowym. Zamysły i kierunki modyfikacji zaplanowane w ramach pakietu SLIM VAT 3, jak czytamy na stronie Ministerstwa, z uwagi na ich korzystny charakter dla podatników mają wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 roku. Przedstawione w pakiecie SLIM VAT 3 propozycje stały się przedmiotem prekonsultacji z przedsiębiorcami – zbieranie uwag i opinii zakończono 23 lutego 2022.  

SLIM VAT 3 – projekt ustawy 

Z przedstawionego przez MF projektu wynika, że zmianami zostaną objęte przede wszystkim 3 ustawy: 

 • Ustawa o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), 
 • Prawo bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), 
 • Prawo celne (Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne). 

SLIM VAT 3 – od kiedy obowiązuje? 

Finalna wersja przepisów powinna być wypadkową propozycji przedstawionych w styczniu oraz wniesionych w ramach prekonsultacji projektu uwag przedsiębiorców. I choć wstępnie ogłoszono, że pakiet powinien obowiązywać od IV kwartału 2022, to ostateczne brzmienie nowych przepisów poznamy w kolejnych etapach prac legislacyjnych, podobnie jak wynikające z nowelizacji ustaw daty wejścia w życie poszczególnych przepisów. Zmiany w VAT od 2022 roku powinny zatem zacząć obowiązywać z końcem 2022 lub z początkiem 2023 roku. 

7 obszarów SLIM VAT 3 

Pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług zakłada m.in. zmniejszenie formalności i poprawę płynności finansowej firm. Rozwiązania forsowane przez resort finansów podzielono na 7 obszarów: 

 1. poprawa płynności finansowej firm;  
 2. VAT w obrocie międzynarodowym;  
 3. szerszy zakres zwolnień z VAT;  
 4. mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;  
 5. prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;  
 6. obniżanie sankcji VAT;  
 7. konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji. 

SLIM VAT 3 – projekt w pigułce

Przedstawiamy opis najważniejszych zmian wprowadzanych w kolejnej odsłonie działań na rzecz uproszczeń w VAT. W artykule skupimy się postulatach zmian w następującym zakresie: 

 • status małego podatnika, 
 • kursy walut faktur korygujących, 
 • Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT), 
 • Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT),  
 • odliczenie proporcjonalne, 
 • faktury zaliczkowe, 
 • inne. 

Mały podatnik rośnie

Najważniejszą propozycją Ministerstwa Finansów w zakresie SLIM VAT 3 jest zmiana limitu sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Obecnie uprawnienie do stosowania metody kasowej dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 1,2 miliona euro lub 45 tysięcy euro w przypadku np. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie. 

W ramach modyfikacji uprawnienia się nie zmienią, natomiast podwyższenie tego limitu do 2 milionów euro – co stało się możliwe za sprawą art. 167a unijnej dyrektywy VAT – oznacza to, że większa liczba firm będzie mogła skorzystać z przywilejów wiążących się z posiadaniem statusu małego podatnika.  

Określony kurs walut dla potrzeb faktur korygujących

W projekcie SLIM VAT 3 znalazło się doprecyzowanie zasad w zakresie stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących: oznacza to zapisanie w ustawie powszechnie stosowanej praktyki interpretacyjnej. Gdy faktura pierwotna wystawiona jest w walucie obcej, przy dokonywaniu korekty konieczne jest przyjęcie odpowiedniego kursu do przeliczenia podstawy opodatkowania: 

 • Korekta in minus  

Przy fakturach zmniejszających wartość transakcji przyjmowany kurs będzie powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. 

 • Korekta in plus  

Przy fakturach zwiększających wartość transakcji podatnik przyjmie średni kurs waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. 

Powyższe kursy obowiązują w przypadku błędu (pomyłki) w obliczeniach. Gdy jednak korekta opisuje sytuację, w której zaistnieje nowa przyczyna, podatnik powinien zastosować kurs bieżący, tj. kurs z dnia poprzedzającego dzień jej wystąpienia.  

Jeszcze inne rozwiązania będą dotyczyły korekt in plus wystawianych przed powstaniem obowiązku podatkowego (kurs średni waluty przyjęty dla zwiększonej podstawy opodatkowania), czy zbiorczych faktur korygujących (średni kurs waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej, zbiorczy do wszystkich transakcji). 

SLIM VAT 3 – projekt korekty WDT 

Obecnie funkcjonuje regulacja, która pozwala na stosowanie przez podatnika 0% stawki VAT w sytuacji dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Stawka ta wymaga potwierdzenia wywozu towaru z Polski do innego państwa Unii Europejskiej. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uzyskamy dowodów wywozu, musimy się liczyć z powstaniem obowiązku zastosowania krajowej stawki VAT – 23%.  

Gdy w końcu uzyskamy dokumenty potwierdzające WDT, jesteśmy uprawnieni do wystawienia korekty za okres, kiedy dostawa została dokonana – wykazujemy 0% za ten okres. W świetle nowej regulacji obowiązek podatkowy nie powstaje z dniem dostawy, ale w chwili wystawienia faktury. 

Odliczenie VAT przy WNT 

W obowiązujących przepisach odliczenie podatku naliczonego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) warunkowane jest posiadaniem faktury od kontrahenta. Warunek uzyskania faktury w ciągu 3 miesięcy przestanie obowiązywać – odliczenie podatku przy WNT możliwe będzie również bez faktury, przy założeniu, że podatnik będzie w stanie zidentyfikować transakcję.  

Odliczenie proporcjonalne

W ramach pakietu SLIM VAT 3 uzyskamy również uproszczenie w proporcji odliczenia VAT. Projektowana zmiana polega na zwiększeniu kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%. Próg wzrośnie z obecnych 500 zł do 10 000 zł i ma być stosowany do proporcji przyjętej na 2022 rok. 

Zbędna faktura zaliczkowa 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatnik jest obowiązany wystawić fakturę zaliczkową, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT. Jak czytamy w projekcie, zmiana ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników. Proponowany w projekcie VAT SLIM 3 przepis przewiduje możliwość rezygnacji z obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towary czy świadczenia usługi. 

W ramach pakietu SLIM VAT 3 uzyskamy również wiele innych rozwiązań, m.in. możliwość rezygnacji z rocznej korekty odliczenia, brak obowiązku wydruku raportów fiskalnych czy doprecyzowanie przepisów dotyczących pakietu e-commerce. W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Komentarze
Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Artykuły pokrewne
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze