Prawo własności intelektualnej

Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Rejestracja znaku towarowego to pozornie nieskomplikowana czynność, która niestety jest często bagatelizowana przez przedsiębiorców.

Jeśli prowadzicie firmę to z dużą dozą prawdopodobieństwa posiadacie oznaczenie, pod którym działacie. I zapewne nie chcielibyście, aby podmioty trzecie korzystały z tego samego lub podobnego oznaczenia, w zakresie towarów lub usług tożsamych w Waszymi. 

W celu skutecznej walki z naruszycielami praw do Waszego oznaczenia należy zarejestrować znak towarowy. O tym czym jest znak i jakie wyróżniamy jego rodzaje możecie przeczytać na naszej stronie w zakładce dotyczącej własności przemysłowej

W tym wpisie chciałabym natomiast przedstawić to jak, z praktycznego punktu widzenia, wygląda rejestracja znaku towarowego w Polsce, czyli rejestracja znaku krajowego. 

Otóż, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację znaków w Polsce jest Urząd Patentowy RP. Na stronie urzędu znajdziecie potrzebne do rejestracji formularze oraz dane np. konta bankowego, na które należy uiścić opłaty. 

Wniosek o rejestrację znaku można również składać w formie elektronicznej, ale przyznam, że z uwagi na ilość problemów technicznych, które występowały w systemie w zeszłym roku i licznych komunikatów na stronie UPRP, jeszcze nie zdecydowałam się na tę drogę rejestracji, pomimo, że jest ona tańsza o 50,00 zł. 

Podanie o rejestrację znaku oraz wykaz towarów dostępne są tutaj: https://uprp.gov.pl/pl/Formularze-do-wydruku%E2%80%8B.

Co należy dołączyć do wniosku?

Dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty, która aktualnie wynosi 450,00 zł za rejestrację znaku w jednej klasie, w formie papierowej, a za każdą kolejną klasę 120,00 zł. 

Tabela opłat jest również dostępna na stronie UPRP, podobnie jak numer konta. 

Jeśli zgłoszenie następuje za pośrednictwem pełnomocnika, to do podania należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, którą uiszcza się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

Jeśli zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą to należałoby dołączyć wydruk z CEIDG a jeśli spółka to aktualny odpis z KRS

W zależności o rodzaju znaku konieczne może być dołączenie również innych załączników, jak np. nośników z zapisem dźwięku w przypadku znaków towarowych dźwiękowych. 

Wykaz załączników jest wskazany na stronie UP.

Jakiej korespondencji należy spodziewać się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku otrzymacie z UPRP potwierdzenie przyjęcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, w którym wskazany będzie między innymi numer, którym zgłoszenie zostało oznaczone. 

Jeśli zgłoszenie będzie dotknięte brakami wówczas UPRP zwróci się do Was z wezwanie ich uzupełniania

Urząd Patentowy może również przesłać zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów. Takie zawiadomienie ma jedynie charakter informacyjny. Należy jest zachować wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia. 

Ważne!! Na tym etapie postępowania Urząd nie wzywa do dokonania jakichkolwiek dalszych opłat. Dlatego jeśli dostaniecie wezwanie do ich uiszczenia to najlepiej albo skontaktować się w Waszym pełnomocnikiem albo Urzędem, bo będzie do próba wyłudzenia. Niestety z uwagi na to, że informacje o dokonanych zgłoszeniach są powszechnie dostępne, w zasadzie w każdym przypadku zgłaszający otrzymuje wezwanie od pomiotu albo podszywającego się pod Urząd Patentowy RP albo jakiegoś prywatnego rejestru znaków towarowych z wezwaniem do zapłaty, których absolutnie nie należy uiszczać. 

Dalsze postępowanie

Po opublikowaniu zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego zaczyna biec trzymiesięczny termin na zgłoszenie sprzeciwu, przez właścicieli wcześniejszych znaków. 

O wpłynięciu sprzeciwu Urząd poinformuje wysyłając do zgłaszającego odpis sprzeciwu wraz z informacją o możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy w terminie 2 miesięcy, który może – za zgodą obu stron – zostać przedłużony do 6 miesięcy. 

W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygania sprzeciwu. 

A co w przypadku braku sprzeciwu? 

W przypadku zaś braku sprzeciwu, Urząd Patentowy wyda decyzję warunkową, w której określi łączną wysokość opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony (400,00 zł a każdą klasę) oraz 90,00 zł za publikacje o udzielonym prawie ochronnym. 

Opłatę tę należy uiścić w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania decyzji, na konto wskazane w decyzji. Nieuiszczenie opłaty w powyższym terminie będzie skutkowało wygaśnięciem decyzji warunkowej i de facto koniecznością ponownego zgłoszenia znaku do ochrony. 

Z praktyki radzę, aby tę opłatę uiścić od razu po otrzymaniu decyzji, bo często osobom rejestrującym znaki samodzielnie lub w przypadku, gdy pełnomocnik nie przypomni o zbliżającym się terminie wpłaty, zdarza się zapomnieć o konieczności jej uiszczenia. 

Natomiast niezwłoczne uiszczenie opłaty najprawdopodobniej nie przyśpieszy otrzymania świadectwa ochronnego, które zazwyczaj wysyłane jest przez UP RP dopiero po upływie trzymiesięcznego terminu na wpłatę. 

Otrzymane świadectwo ochronne należy włożyć do dokumentacji firmy. Będzie ono potrzebne np. przy wycenie przedsiębiorstwa lub w razie sporów dotyczących znaku towarowego, a wydanie duplikatu świadectwa kosztuje 100,00 zł.

Rejestracja znaku towarowego nie jest procesem skomplikowanym, ale tylko ta dokonana w sposób przemyślany i odpowiadający działalności danego przedsiębiorstwa ma szanse stać się skutecznym narzędziem ochrony danej marki.

Zdjęcie wyróżniające pochodzi z Unsplash i jest autorstwa Y. Cai.  

Autor
Agnieszka Witońska–Pakulska
Radca prawny
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na tej samej uczelni i Fashion Law Bootcamp na Fashion Law Institute, Fordham University w Nowym Yorku, w naszym zespole odpowiada za sprawy związane w własnością intelektualną, w tym przede wszystkim prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i IT.
Komentarze
Autor
Agnieszka Witońska–Pakulska
Radca prawny
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na tej samej uczelni i Fashion Law Bootcamp na Fashion Law Institute, Fordham University w Nowym Yorku, w naszym zespole odpowiada za sprawy związane w własnością intelektualną, w tym przede wszystkim prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i IT.
Artykuły pokrewne
Melodia jako znak towarowy
Rejestracja znaku towarowego w Polsce
Utwór w rozumieniu prawa autorskiego
Wzory przemysłowe – obrona naruszyciela