Podatki

Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg

Ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych wymaga obliczenia różnicy między osiągniętym przychodem a kosztem jego uzyskania. O ile ustalenie wysokości przychodu może nie być problematyczne, to wykazanie wszystkich kosztów uzyskania przychodu, co jest korzystne dla podatnika, stanowi już spore wyzwanie.  

Czym są koszty uzyskania przychodów? 

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu, jest określenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Od tego będzie zależało, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy nie.  

Do kosztów uzyskania przychodu należą koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub też w celu zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Każdorazowo należy sprawdzić, czy koszty nie zostały wyłączone, na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z katalogu kosztów uzyskania przychodu.  

Jak postąpić z kosztami uzyskania przychodów w walucie obcej? Jeśli koszty zostały poniesione w walucie obcej, należy przeliczyć je na złote zgodnie z kursem średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia tego kosztu.  

Wydatki niestanowiące kosztów – koszty NKUP w spółce z o. o.

Skoro już zdefiniowaliśmy koszt uzyskania przychodów, to wiemy, że powinien to być koszt, który ma na celu uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Oznacza to, że koszty, które zostały poniesione w innym celu, nie mogą stanowić kosztów podatkowych. 

Przez odwrotną analogię, do kosztów NKUP w spółce z o.o. możemy zaliczyć poniższe sytuacje: 

 • koszt ma charakter pozorny, czyli gdy został poniesiony dla samego jego poniesienia; 
 • nie zostały spełnione warunki, od których zależało uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodu (dotyczy to szczególnie rozliczeń na zasadzie kasowej); 
 • wydatek został ujęty w zamkniętym katalogu kosztów, uwzględnionym w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust. 1 tejże); 
 • wydatek jest przychodem zwolnionym z podatku. 

Nietypowe koszty w firmie – żłobek, klub dziecięcy lub przedszkole dla dzieci pracowników 

Jakie wydatki na zakładowy żłobek, klub dziecięcy lub przedszkole można zaliczyć do KUP? Jeśli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest pracodawcą, może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów wydatki, które poniósł na utworzenie zakładowego: żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.  

Ustawodawca określa, że chodzi tu o:  

 • wszelkie koszty, które były konieczne do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, i zostały poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru; wydatki powinny dotyczyć spełniania warunków niezbędnych do założenia żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego;  
 • koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz środkami trwałymi lub innymi składami majątku, które zostały poniesione po dniu, w którym uzyskano wpis do właściwego rejestru.  

Czy sprzątanie i najem budynku przedszkola stanowią koszty uzyskania przychodu? 

Przykładowo, do kosztów prowadzenia zakładowego: żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola można zaliczyć:  

 • koszty energii elektrycznej i cieplnej,  
 • wynagrodzenie zatrudnionych pedagogów lub opiekunów,  
 • koszty sprzątania,  
 • koszty najmu, jeśli działalność opiekuńcza jest prowadzona w wynajmowanym lokalu.  

Pomysły na odliczenie kosztów – wydatki na zaniechaną inwestycję 

Przerwana inwestycja – co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej? Jeśli w ramach działalności gospodarczej zostaną podjęte działania inwestycyjne, które, jednakże, nie przyniosą zakładanych rezultatów na skutek np. niekorzystnych zmian w prawie, spółka lub przedsiębiorca mogą podjąć decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działań w tym kierunku.  

Od 1 stycznia 2019 r. wydatki, które przedsiębiorcy ponieśli na nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej lub środka trwałego, nawet jeśli przerwali ten proces w pewnym momencie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to możliwe w momencie odstąpienia od realizacji procesu inwestycyjnego.  

Wydatki przedinwestycyjne – czy stanowią KUP?

Ustawa o rachunkowości środki trwałe w budowie definiuje jako zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe na gruncie tej ustawy to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  

Jako że przez inwestycję należy rozumieć zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, zaksięgowanie wydatku na koncie środków trwałych związane powinno być z rozpoczęciem inwestycji: budową, montażem czy ulepszeniem.  

Z tego wynika, że proces budowy, montażu czy ulepszenia nie pozwala na użytkowanie do czasu zakończenia procesu inwestycyjnego – tym samym, poniesione wydatki nie mogą być traktowane jako poniesione w ramach inwestycji (jako wydatki inwestycyjne), ale – na potrzeby podatku dochodowego – ujęte jako wydatki przedinwestycyjne!  

Wydatki inwestycyjne – kiedy dochodzi do zaniechania inwestycji? 

Aby mówić o zaniechaniu inwestycji, przedsiębiorca lub spółka musi trwale zlikwidować inwestycję. Oznacza to:  

 • likwidację inwestycji w sensie fizycznym, np. w drodze rozbiórki,  

jak również  

 • podjęcie decyzji o likwidacji inwestycji, w wyniku czego dochodzi do określonych działań, np. rezygnacji z dalszej inwestycji i spisanie inwestycji w księgach rachunkowych.  

Zbycie udziałów (akcji) objętych za wkład niepieniężny 

Akcje (udziały) objęte za wkład niepieniężny czy pieniężny? Ważna informacja! Gdy wkład miał postać przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, koszty uzyskania przychodów należy ustalić w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji rachunkowej.  

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, który miał postać inną niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:  

 • wartości wkładu niepieniężnego określonej w statucie lub umowie spółki, jeśli odpowiada ona wartości rynkowej przedmiotu wkładu  

albo  

 • jeżeli wartość przedmiotu wkładu określona w statucie lub umowie spółki jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w umowie, pod uwagę brana jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.    

Inne nietypowe pomysły na odliczenie kosztów firmowych 

 • Obrazy i kwiaty, czyli KUP piękno 

O ile zakup akcesoriów biurowych czy mebli do biura nie wzbudza wątpliwości, o tyle nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wyposażeniem biura wpisanym w firmowe koszty mogą być również elementy dekoracyjne: 

 • obrazy, zwłaszcza reprodukcje, 
 • rzeźby, figurki 
 • plakaty, 
 • kwiaty doniczkowe, 
 • figurki, 
 • akwarium, zegar itd. 

Istotna jest kwestia ceny takiego dzieła sztuki czy elementu wyposażenia wnętrza: koszty nie mogą odbiegać od zwyczajowo przyjętych norm. Zatem dzieła sztuki tak, ale o niskiej wartości, raczej lokalny malarz niż znany na całym świecie polski akwarelista. Zbyt wysoka wartość elementów dekoracyjnych może wzbudzić wątpliwości urzędników, którzy koszty te mogą zaliczyć do reprezentacji.  

O możliwości rozliczenia standardowych wydatków wie z pewnością każdy przedsiębiorca. Warto jednak pamiętać, że istnieją poza nimi możemy jeszcze posiłkować się nietypowymi pomysłami na odliczenie kosztów. Będą one inne w każdej branży czy nawet firmie, dlatego warto to skonsultować z prawnikiem czy doradcą podatkowym. Dzięki temu można znacząco obniżyć kwotę podatku, a zaoszczędzoną sumę przeznaczyć na rozwój firmy. 

Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Komentarze
Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Artykuły pokrewne
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze