Postępowanie administracyjne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jak go zmienić?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – najprostszym sposobem zmiany niekorzystnych jego zapisów jest zgłoszenie uwag do planu w trakcie toczącego się postępowania. Ponieważ procedura uchwalania nowego lub zmieniania istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo czasochłonna ważne jest, aby w trakcie jej trwania wykorzystywać nadarzające się okazje i dokonywać możliwie szybko zmian, które są w danej chwili możliwe.

Wysoki poziom komplikacji procedury planistycznej w Polsce sprawia, że gminy i podmioty wykonujące na zlecenie gmin projekty planów nie zawsze przestrzegają wszystkich nałożonych przez prawo wytycznych. Często osoba zainteresowana może uzyskać korzystne dla siebie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyłączając się toczącego się postępowania i wykazując błędy lub nieścisłości w aktualnie obowiązujących dokumentach planistycznych.

Istnieją oczywiście ograniczenia związane z zakresem zainicjowanego przez gminę postępowania, przede wszystkim dotyczące obszaru objętego zmianą lub przystąpieniem do sporządzania oraz etapem, na którym przystąpimy do postępowania. Przewidziana przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedura sporządzania planu sprawia, że im wcześniej przystąpimy do działania tym więcej mamy możliwości. Ostateczny kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp) determinowany jest kształtem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium). Ściśle mpzp nie może być sprzeczny ze studium o czy przesądza art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Istnienie w danej gminie mpzp ma na celu wprowadzenie ładu przestrzennego i spójności w zagospodarowaniu całego obszaru gminy. Ponadto ma on na celu usunięcie niepewności co do możliwości przeznaczenia terenu pod inwestycje danego rodzaju. Jeżeli na danym obszarze obowiązuje mpzp to odpada ryzyko związane z trudną do przewidzenia i często kontrowersyjną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: wz). Przede wszystkim jednak odpada ryzyko związane z możliwością zaskarżenia decyzji wz przez bardzo szerokie grono podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w takim postępowaniu. Z drugiej strony niekorzystny zapis planu może być przeszkodą nie do ominięcia. Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne jest wówczas zmienienie zapisów planu.

Przepisy rangi ustawowej jaki i akty wykonawcze zawierają szereg szczegółowych regulacji określających jak w stosunku do stanu zastanego powinno wyglądać studium a później mpzp. Braki w tym zakresie mogą stanowić dla każdej zainteresowanej osoby podstawę do żądania, aby organ wykonawczy gminy przedstawił radzie gminy projekt uchwały zmieniającej treść aktów planistycznych. Szereg praktycznych problemów związanych z usytuowaniem dróg, zjazdów z dróg, przeznaczenia terenu, granic obszarów przeznaczenia terenu, intensywności wykorzystania terenu na dany cel może być nieprawidłowo określony w treści planu bądź na rysunku stanowiącym konieczny załącznik do uchwały o mpzp lub studium. Wykazanie tych nieprawidłowości może być bardzo pomocne w doprowadzeniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa Joshua Rawson-Harris i pochodzi z Unsplash

Komentarze
Artykuły pokrewne
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze
Czym jest firmanctwo?
Postępowanie karnoskarbowe – zbiór najważniejszych wskazówek dla firmy
Kontrola US krok po kroku – czego się spodziewać i jak się zabezpieczyć?