Podatki

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową i kiedy jest potrzebna?

Rodzaje interpretacji

Interpretacje podatkowe służą temu, aby organy podatkowe w sposób jednolity stosowały prawo. Interpretacje wydawane są przez organy administracji publicznej z urzędu lub na wniosek zainteresowanych podmiotów i dzielą się na ogólne oraz indywidualne. 

Właściwości organów podatkowych

Interpretacje ogólne wydaje minister finansów, który zobowiązany jest do uwzględnienia wyroków sądów polskich, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Interpretacje indywidualne wydaje natomiast Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej – wyłącznie w sytuacji, gdy zainteresowany podmiot zwróci się do niego z wnioskiem.  

Indywidualne interpretacje podatkowe wydają także stosownie do swoich właściwości:  

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
 • starosta, 
 • marszałek województwa. 

Jak uzyskać interpretację podatkową – wniosek

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku – uzyskanie interpretacji podatkowej 

Ustawodawca przyznaje prawo do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej następującym podmiotom: 

 1. osobom prawnym, 
 1. osobom fizycznym, 
 1. inne podmiotom, takim jak stowarzyszenia. 

Warunki złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową

Wniosek o interpretację podatkową może dotyczyć tylko jednej z dwóch niżej wymienionych okoliczności: 

 1. zaistniałego stanu faktycznego lub 
 1. zdarzenia przyszłego. 

Elementy wniosku, czyli jak uzyskać interpretację podatkową

Podmiot składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien w dokumencie: 

 1. wyczerpująco przedstawić stan faktyczny – taki, który już zaistniał albo który dotyczy zdarzenia przyszłego, 
 1. opisać własne stanowisko, w którym uwzględni ocenę prawną tego zdarzenia przyszłego albo zaistniałego stanu faktycznego. 

Wyłączenia, czyli o co nie można pytać w interpretacji indywidualnej 

Ustawodawca ściśle określił, czego nie może dotyczyć interpretacja podatkowa. Wyłączeniem objęte są przepisy prawa podatkowego, które: 

 1. przeciwdziałają unikaniu opodatkowania, 
 1. regulują właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych, 
 1. dotyczą nadużycia przepisów podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania działań niemających uzasadnienia ekonomicznego lub robienia tego w sztuczny sposób, 
 1. wchodzą w zakres wiążących informacji stawkowych, regulowanych przez przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Oświadczenie – warunek konieczny otrzymania interpretacji podatkowej 

Każdy podmiot, który składa wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej, musi złożyć oświadczenie, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stwierdzi, że elementy stanu faktycznego, których dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w dniu złożenia tego wniosku nie są objęte: 

 1. postępowaniem podatkowym, 
 1. kontrolą celno-skarbową, 
 1. kontrolą podatkową, 

a także, że organ podatkowy nie rozstrzygnął co do istoty sprawy w zakresie objętym wnioskiem o interpretację. 

W sytuacji, w której informacje zawarte w oświadczeniu okazałyby się niezgodne z prawdą, wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych. 

Procedura wydawania interpretacji indywidualnej 

Opłata skarbowa za wydanie interpretacji indywidualnej 

Podmiot składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 40 zł od każdego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Wysokość opłaty wzrośnie w sytuacji, gdy wniosek złoży kilka osób. Należy wówczas zapłacić 40 zł od każdego wnioskodawcy. Opłata powinna zostać przekazana na konto Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 

W sytuacji, gdy podmiot działa przez pełnomocnika, konieczne jest uiszczenie także opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Kwotę należy przekazać na konto właściwego urzędu miejskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podmiot działa za pośrednictwem osób najbliższych, czyli żony, męża, dzieci, rodzeństwa, rodziców, wnuków lub dziadków. Wówczas pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej. 

Uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

Jeśli wniosek zawiera braki formalne, organ administracji publicznej wzywa wnioskodawcę do poprawienia błędów lub uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Braki te mogą polegać, przykładowo, na nieprzedstawieniu wymaganych załączników lub wpisaniu niepoprawnych danych we wniosku. 

Czas rozpatrzenia wniosku o interpretację indywidualną 

Ustawowy czas na wydanie interpretacji indywidualnej upływa po 3 miesiącach od dnia otrzymania wniosku przez organ administracji publicznej. Co ważne, do tego terminu nie wlicza się okresu, gdy organ czekał na uzupełnienie braków lub poprawienie błędów. 

Jeśli po upływie 3-miesięcznego terminu wnioskodawca nie otrzyma interpretacji, powinien uznać, że organ podatkowy zgadza się z interpretacją przedstawioną we wniosku. Warto dodać, że na czas epidemii COVID-19 termin ten został przedłużony do 6 miesięcy. 

Dlaczego warto poczekać, czyli skutki wydania interpretacji indywidualnej

Podmiot, który działa zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową – przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub też zanim organ podatkowy odbierze odpis prawomocnego wyroku, w którym sąd administracyjny uchylił interpretację indywidualną – nie może ponieść w związku z tym działaniem szkody. 

Zasada ta obowiązuje także w sytuacji, gdy organ nie uwzględni interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej wnioskodawcy. 

Korzyścią z posiadania interpretacji indywidualnej jest więc pewność co do stosowania przepisów podatkowych w konkretnej sprawie. Biorąc pod uwagę koszty ubiegania się o wydanie interpretacji, jest to niezwykle opłacalny sposób, aby uchronić się przed nieuprawnioną ingerencją organów podatkowych.  

Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Artykuły pokrewne
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze