Najczęściej zadawane pytania

czyli najbardziej nurtujące kwestie

Pomoc Prawna

Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej?

Wbrew powszechnemu przekonaniu prawo to nie tylko zbiór przepisów. To przede wszystkim zbiór wynikających z nich opisów reguł zachowania i konsekwencji, które przewidziane są dla konkretnych zachowań.  To absolutnie podstawowe rozróżnienie pokazuje, że samo przeczytanie ustawy może okazać się niewystarczające do określenia własnej sytuacji prawnej. Prawo to także dyscyplina naukowa zajmująca się tym jak i kiedy stosować określone przepisy. Do stosowania prawa konieczne jest dokonywanie interpretacji i ustalanie wzajemnych relacji łączących poszczególne regulacje. W celu sprawnego poruszania się w systemie prawnym trzeba również wiedzieć, które organy będą stosowały prawo w konkretnej sprawie i jaką przyjmą w tym celu procedurę. Korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej minimalizuje ryzyko popełnienia błędu i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. W prawie również sprawdza się to, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Dlaczego usługi prawne są tak drogie?

Przede wszystkim należy rozróżnić pojęcie drogie od wysokiej ceny nominalnej. Usługi prawne nie powinny być drogie choć zwykle dużo kosztują.
Podstawowym czynnikiem jest czas. Wykonanie rzetelnej usługi prawnej pochłania ogromne ilości czasu. Prawnik musi w pierwszej kolejności zapoznać się z materiałem dowodowym. Musi przeczytać dokumenty. Nie da się oprzeć porady prawnej na ustnej relacji ponieważ zmiana jednego spójnika czy przecinka może mieć kolosalne znaczenie dla wykładni przepisu, postanowienia umowy lub decyzji administracyjnej. W każdej sprawie należy wykonać analizę przepisów, nawet jeśli są prawnikowi dobrze znane. Następnie prawnik formułuje swoje myśli na piśmie. Jest to proces będący ukoronowaniem wcześniejszych wysiłków, w którym kluczowe znaczenie odgrywają pietyzm i dbałość o szczegóły i logika, a pośpiech jest odwrotnie proporcjonalny do jakości.

Czy nie da się tego zrobić taniej?

To zagadnienie ma ścisły związek z zagadnieniem omówionym w poprzednim pytaniu . Jak każdą usługę, tak samo usługę prawną, można wykonać:

a) szybko,
b) tanio,
c) i zachowując wysoką jakość.

Naszym stałym klientom zawsze pozwalamy wybrać dowolne dwie opcje z trzech powyższych.

Jaka jest gwarancja wygranej?

Działania pełnomocnika mają na celu gruntowne rozważenie sytuacji prawnej klienta. Ocenę mocnych i słabych punktów jego sprawy. Pozwala to na opracowanie strategii działania i na wykorzystanie wszystkich, dostępnych w danych okolicznościach, środków. Celem tych zabiegów jest doprowadzenie do sytuacji, w której mamy pewność, że wykorzystaliśmy wszystkie prawnie dopuszczalne środki dla uzyskania korzystnego rezultatu.
Nie jest natomiast dopuszczalne w polskim prawie przyjęcie przez adwokata czy radcę prawnego odpowiedzialności za skutek czy zagwarantowanie sukcesu. Rola prawnika polega na maksymalizowaniu prawdopodobieństwa wygranej.

Dlaczego koszt jest taki a nie inny?

Nasze stawki ukształtowały się samoistnie w toku naszej dotychczasowej pracy. Jest to efekt konsensusu między nami i naszymi klientami. Na rynku usług prawnych funkcjonuje bardzo dużo kancelarii i prawie każda ma nieco inną filozofię pracy. Naszym zdaniem kluczowe znaczenie ma porozumienie i dobra współpraca na linii klient pełnomocnik. Cena jest tutaj zagadnieniem wtórnym. Ponadto uważamy, że koszt usługi prawnej w każdym wypadku powinien być marginalny w stosunku do tworzonej przez tę usługę wartości dodanej.

Co daje korzystanie z pełnomocnika?

Sprawy prawne, w szczególności te sądowe, cechują się ogromnym poziomem emocji. Te z kolei źle wpływają na ocenę sytuacji zakłócając ją. Stres i świadomość konsekwencji osobistych i majątkowych dla osoby której sprawa dotyczy, i to zarówno negatywnych jak i pozytywnych, źle wpływają na jakość procesu decyzyjnego. Nikt nie jest wolny od emocji we własnej sprawie i utrudnia lub wręcz uniemożliwia optymalne przedstawianie własnych racji. Dobrym ucieleśnieniem tego przekonania jest fakt, że prawnicy nie reprezentują sami siebie i sami również zatrudniają pełnomocników.
Pełnomocnik to osoba, która działa w naszym interesie, ale nie jest obciążona bagażem emocjonalnym. Patrzy na sprawę z zewnątrz, nie angażuje się, tylko koncentruje na zwiększeniu prawdopodobieństwa wygranej.

Prowadzenie Spraw

Czy powinienem odbierać korespondencję?
Bezwzględnie tak, z tym, ze na jej odebranie macie Państwao co do zasady 14 dni. Nie odbieranie korespondencji nie przynosi żadnych wymiernych korzyść. Wszystkie obowiązujące w Polsce procedury przewidują tzw. doręczenie zastępcze. W sytuacji gdy osoba, fizyczna lub prawna, nie odbiera korespondencji kierowanej do niej na wynikający z właściwego rejestru adres organ przyjmuje tzw. fikcję doręczenia. Korespondencja jest wówczas pozostawiana w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Postępowanie toczy się dalej ze wszelkimi ujemnymi konsekwencjami. Organy traktują podmiot, który nie odbiera korespondencji tak jakby brał udział w sprawie, ale pozostawał w niej bierny. Oznacza to że twierdzenia naszych adwersarzy nie są kwestionowane co istotnie zwiększa prawdopodobieństwo przegrania sprawy.

Dochowywanie terminów

Terminy to kolejny element formalny każdego postępowanie, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Niedochowanie terminu przynosi wyłącznie ujemne konsekwencje stronie, która temu terminowi uchybiła. Czynności dokonane po terminie nie wywołają skutków prawnych. Można wówczas przegrać sprawę nawet jeśli merytorycznie miało się słuszność.

Jeżeli strona uchybiła terminowi w skutek okoliczności, za które nie ponosi winy może wnosić o jego przywrócenie. Sąd rozpoznając taki wniosek zbada czy przeszkody w dochowaniu terminu były obiektywne oraz czy rzeczywiście strona przy zachowaniu należytej staranności nie mogła ich przezwyciężyć. Ponadto trzeba pamiętać, aby dochować 7 dniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Sądy i inne organy z oczywistych przyczyn skrupulatnie sprawdzają przesłanki przywrócenia terminu.

Wezwania

Wezwania do stawienia się przed organami mają na celu uzyskanie wyjaśnień lub zeznań od stron lub świadków czyli tzw. źródeł osobowych. Ignorowanie wezwań wiąże się ze szczególnie przykrymi konsekwencjami z doprowadzeniem, zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem włącznie. Szczególnie w postępowaniach karnym i karnym skarbowym ważne jest, aby wezwania traktować z pietyzmem. Niezastosowanie się do nich powoduje bowiem, że te najbardziej negatywne konsekwencje, mogą wystąpić zdecydowanie szybciej niż w jakichkolwiek innych postępowaniach.