Podatki

Na czym polega audyt podatkowy?

Audyt podatkowy

Audyt finansowy i podatkowy to sposoby weryfikacji rozliczeń księgowych, jednak, jak podkreślają doradcy podatkowi, to również rozwiązania dające możliwość tworzenia i realizacji bardziej optymalnej polityki podatkowej. Obecnie firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania, które pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi karami za błędy i uchybienia, co ma negatywne następstwa finansowe i narusza budżet przedsiębiorstwa. Audyt pozwala skutecznie dbać o stan finansów firmowych, a jednocześnie stanowi formę badań wewnętrznej struktury finansowej firmy.  

Audyt podatkowy – na czym polega?

Przedmiotem kompleksowego badania w przypadku audytu jest dokumentacja oraz wszelkie procedury wewnątrzfirmowe. W trakcie audytu ocenie poddaje się również kwalifikację czynności, które podejmowane są przez przedsiębiorcę. Dotyczą one zawieranych umów i wszystkich istotnych dokumentów firmowych, a także dokonywanych transakcji i innych kwestii, które wpływają na zobowiązania podatkowe.  

Dlatego też audyt jest często wyzwaniem dla przedsiębiorcy, który chce uniknąć sytuacji, w której, mimo poprawnie przygotowanej dokumentacji, niektóre zobowiązania posiadają niewłaściwą klasyfikację czynności. Może to powodować negatywne następstwa, w tym sankcje za niedopełnienie obowiązków MDR (Mandatory Disclosure Rules, raportowanie schematów podatkowych). 

Zakres audytu każdorazowo dostosowany jest do potrzeb przedsiębiorstwa i każdego podatnika. Zależy również od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz branży. W praktyce oznacza to, że audyt może dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, jak też określonego wycinku czynności, które są w nim podejmowane przez osoby będące podatnikiem. Jednak w sytuacji, kiedy analizie poddawany jest mniejszy zakres działalności przedsiębiorstwa, to również formułowane wnioski dotyczą w efekcie tylko tej części, którą obejmował audyt, a nie ogólnej polityki podatkowej firmy. Dlatego często zaleca się wykonanie audytu ogólnego firmy, aby uzyskać kompleksowe rozliczenia dotyczące bezpieczeństwa i istotne informacje w zakresie narzędzi, które będą wspierać zarządzanie firmą w przyszłości, po eliminacji nieprawidłowości jakie może wskazać audyt. 

Jak wskazuje art. 20zg. Ordynacji podatkowej (Rodzaje i cele audytu podatkowego) i zgodnie z wersją ustawy, która obowiązuje od 1 lipca 2020 r. podmioty podejmujące współdziałania określone w dziale IIB Ordynacji mogą zostać poddane audytowi Szefa KAS zatem dobrze jest wcześniej sprawdzić czy nasz podmiot przejdzie taki audyt pozytywnie. 

Audyt podatkowy przeprowadza Szef Krajowej Administracji Skarbowej wobec podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia: 

  1. prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych; 
  2. skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. 

Jednym ze szczególnych przypadków jest audyt podatkowy podatnika, który odnosi się do umowy o współdziałanie. Na czym dokładnie polega? 

Audyt podatkowy kas

Audyty podatkowe dają możliwość zbadania poprawności obowiązków podatkowych w zakresie dwóch lat podatkowych, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem o podpisanie umowy o współdziałanie. Wówczas, w ramach obowiązującej umowy o współdziałanie, audyt wstępny przeprowadza szef KAS w okresie przed zawarciem umowy o współdziałanie, co reguluje art. 20zg Ordynacji podatkowej. Odbywa się to w oparciu o ocenę ryzyka podatkowego u każdej osoby będącej podatnikiem i wnioskującej o zawarcie umowy o współdziałanie.  

Audyt podatkowy – doradztwo 

Audyt przedstawia indywidualne wytyczne, które dotyczą obszarów wymagających obligatoryjnej poprawy w kwestiach podatkowych i związanych z prowadzeniem księgowości. Można zatem wskazać, że przeprowadzenie audytu podatkowego spełnia cele, takie jak: 

  • weryfikowanie oraz usuwanie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, które wiążą się z rozliczeniami podatkowymi 

Łączy się to z weryfikacją procedur z zakresu księgowości, które mają codzienne zastosowanie w przedsiębiorstwie oraz ze sprawdzeniem efektywności polityki podatkowej (audyt podatkowy). 

  • wybór najlepszej formy działalności 

Dotyczy to takich kwestii jak opracowywanie oraz właściwe wdrażanie rozwiązań, które dostosowane są do struktury przedsiębiorstwa (audyt i doradztwo). Ma również wpływ na możliwość przygotowania się na ewentualną kontrolę podatkową oraz ograniczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością skarbową i karną. 

Audyt podatkowy to forma weryfikacji prawidłowości rozliczeń księgowych, ale również narzędzie efektywnie wspierające zarządzanie firmą. Wynika to z możliwości dostosowania jej potrzeb do właściwość struktury podatkowej, co stanowi podstawę zabezpieczenia interesów każdego przedsiębiorstwa i pozwala efektywnie zarządzać jego zasobami. Dzięki temu podatnik może w skuteczny sposób uchronić się przed błędami i uchybieniami, mogącymi skutkować sankcjami karnymi, a, w przyszłości, zoptymalizować procesy zarządzania oraz koszty firmowe. 

Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Artykuły pokrewne
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze