Znak towarowy – własność przemysłowa

Procedura rejestracji znaków towarowych przed EUIPO jak również w polskim Urzędzie Patentowym opiera się aktualnie o system sprzeciwowi.  System ten sprawie, że cała procedura rejestracji, w przypadku braku sprzeciwu oraz ewentualnych bezwzględnych przeszkód w rejestracji,  powinna trwać do 6 miesięcy. Niestety zazwyczaj przez polskim Urzędem Patentowym mimo przeszkód w rejestracji, proces ten trwa około 8 miesięcy.

System sprzeciwowym przerzuca ciężar weryfikacji zgłaszanych znaków na podmiotu, które już mają zarejestrowane znaki. W związku z powyższym podmioty uprawnione do znaku towarowego powinny na bieżąco śledzić BUP i sprawdzać czy nie został zgłoszony znak identyczny lub podobny do ich znaku, który oferował będzie towarowy lub usługi identyczne albo podobne. Taka czynności nazywa się „monitorowaniem” znaku towarowego.

Jeśli podmiot uprawniony zidentyfikuje zgłoszenie, które może naruszać jego prawa, zobowiązany jest do wniesienia sprzeciwu, w przeciwnym razie znak zostanie zarejestrowany a uprawniony z wcześniejszego znaku zmuszony będzie wszcząć procedurę unieważnienia rejestracji znaku towarowego, która jest trudniejsza niż złożenie sprzeciwu.

Kluczowe znaczenia ma to, że 3 miesięczny termin na złożenie sprzeciwu jest nieprzywracalny. W związku z powyższy bieżące śledzenie BUP oraz terminowe złożenie sprzeciwu jest niezbędne dla ochrony posiadanych praw wyłącznych.

Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

Na wynalazki otrzymujemy patenty, zaś na znaki towarowe i wzory użytkowe uzyskujemy prawo ochronne a na wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych – prawo z rejestracji.

Ustawa prawo własności przemysłowej określa przesłanki jakie musi spełniać każdy z powyższych przedmiotów ochrony. Jednym z najpopularniejszych sposobów ochrony, jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z art. 120 ust. 1 pwp „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”.

Podstawowe rodzaje znaków towarowych to: słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, holograficzne. Ponadto, znakiem może być również kolor, oznaczenie ruchome, znak pozycyjny.

Wyłączne prawo na znak towarowy można uzyskać bądź poprzez używanie, bądź przez rejestrację. W pierwszym przypadku, prawo ochronne przysługuje podmiotowi, który użył go po raz pierwszy na rynku w celu oznaczenia towarów lub usług. W drugim przypadku, prawo to uzyskuje się w drodze rejestracji we właściwym urzędzie ds. znaków towarowych.

Wyróżniamy trzy rodzaje znaków towarowych, w oparciu o kryterium zasięgu ochrony: krajowy, wspólnotowy oraz międzynarodowy.

Podkreślenia wymaga, że znak towarowy może być utworem, a wówczas byłby chroniony na gruncie ustawy o prawie autorskim. Logo można również chronić jako wzór przemysłowych.

Nasze doświadczenie

W zakresie własności przemysłowej Kancelaria świadczy pomoc prawną w odniesieniu do znaków towarowych obejmującą:

  1. sporządzanie opinii prawnych dotyczących znaków towarowych,
  2. reprezentacje Klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w odniesieniu do znaków towarowych, w tym rejestracji znaków towarowych,
  3. badanie „czystości” znaków towarowych,
  4. monitorowanie znaków towarowychpod kątem znaków podobnych lub identycznych zgłoszonych do rejestracji,
  5. reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących znaków towarowych,
  6. prowadzenie postępowań dotyczących zatrzymania podrabianych towarów,
  7. reprezentację Klientów w sporach dotyczących domen internetowych, w tym tych toczących się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.