Znak towarowy – własność przemysłowa

Od 15 kwietnia 2016 roku zmieniła się procedura rejestracji znaków towarowych w polskim Urzędzie Patentowym. W chwili obecnej obowiązuje system sprzeciwowym. Zgodnie z zapowiedziami UP dzięki tej zmianie, w przypadku braku sprzeciwu ze strony podmiotu uprawnionego, rejestracja powinna trwać do 6 miesięcy.

System sprzeciwowym przerzuca ciężar weryfikacji zgłaszanych znaków na podmiotu, które już mają zarejestrowane znaki. W obecnym stanie prawnym podmiotu uprawnione do znaku towarowego powinny na bieżąco śledzić BUP i sprawdzać czy nie został zgłoszony znak identyczny lub podobny do ich znaku, który oferował będzie towarowy lub usługi identyczne albo podobne.

Jeśli dostrzeże takie zgłoszenie zobowiązany jest do wniesienia sprzeciwu, w przeciwnym razie znak zostanie zarejestrowany a procedura unieważnienia rejestracji znaku towarowego jest trudniejsza niż złożenie sprzeciwu.

Kluczowe znaczenia ma to, że 3 miesięczny termin na złożenie sprzeciwu jest nieprzywracalny. W związku z powyższy bieżące śledzenie BUP oraz terminowe złożenie sprzeciwu jest niezbędne dla ochrony posiadanych praw wyłącznych.

Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

Na wynalazki otrzymujemy patenty, zaś na znaki towarowe i wzory użytkowe uzyskujemy prawo ochronne a na wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych – prawo z rejestracji.

Ustawa prawo własności przemysłowej określa przesłanki jakie musi spełniać każdy z powyższych przedmiotów ochrony. Jednym z najpopularniejszych sposobów ochrony, jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z art. 120 ust. 1 pwp „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.”.

Możemy mieć znaki towarowe: słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, holograficzne. Ponadto, znakiem może być również kolor.

Wyłączne prawo na znak towarowy można uzyskać bądź poprzez używanie, bądź przez rejestrację. W pierwszym przypadku, prawo ochronne przysługuje podmiotowi, który użył go po raz pierwszy na rynku w celu oznaczenia towarów lub usług. W drugim przypadku, prawo to uzyskuje się w drodze rejestracji we właściwym urzędzie ds. znaków towarowych.

Wyróżniamy trzy rodzaje znaków towarowych, w oparciu o kryterium zasięgu ochrony: krajowy, wspólnotowy oraz międzynarodowy.

Podkreślenia wymaga, że znak towarowy może być utworem, a wówczas byłby chroniony na gruncie ustawy o prawie autorskim.

Nasze doświadczenie

W zakresie własności przemysłowej Kancelaria świadczy pomoc prawną w odniesieniu do znaków towarowych obejmującą:

  1. sporządzanie opinii prawnych,
  2. reprezentacje Klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w odniesieniu do znaków towarowych, w tym rejestracji znaków towarowych,
  3. badanie „czystości” znaków towarowych,
  4. monitorowanie znaków towarowychpod kątem znaków podobnych lub identycznych zgłoszonych do rejestracji,
  5. reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących znaków towarowych,
  6. prowadzenie postępowań dotyczących zatrzymania podrabianych towarów,
  7. reprezentację Klientów w sporach dotyczących domen internetowych, w tym tych toczących się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.